REGULAMIN Konkursu „Nasze narzędzia w Twoim domu”

REGULAMIN Konkursu „Nasze narzędzia w Twoim domu”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
. 1.1.  Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu pod
nazwą „Nasze narzędzia w Twoim domu”
(dalej zwany „Konkursem”).
. 1.2.  Organizatorem Konkursu jest Justyna Siudek działająca pod nazwą
Firma Handlowa IN-HOME Justyna Siudek z siedzibą w m. Nowe (86-170)
przy ul. Tczewskiej 1 (dalej zwana „Organizatorem”).
. 1.3.  Sponsorem nagród w Konkursie jest Justyna Siudek działająca pod
nazwą Firma Handlowa IN-HOME Justyna Siudek z siedzibą w m. Nowe
(86-170) przy ul. Tczewskiej 1 (dalej zwana „Sponsorem”).

. 1.4.  Konkurs organizowany jest w związku z 11 (jedenastymi ) urodzinami
działania firmy Organizatora jest on przewidziany dla Klientów
Organizatora i polega na:
wysłaniu zdjęcia na skrzynkę konkurs@tagred.pl 
2. UCZESTNICY KONKURSU
. 2.1.  Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, które nabyły
produkt/y Sklepu Organizatora (tutaj proszę o linki do sklepu oraz do
ewentualnie allegro) będących konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptowały jego postanowienia.

. 2.2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani ich
osoby najbliższe: osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny,
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w
stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu.

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie jej Uczestnik powinien spełnić
następujące warunki:

wysłanie zdjęcia produktu/ów ze sklepu Organizatora w ich użyciu,
podczas ich obsługi na skrzynkę konkurs@tagred.pl (plik nie może przekraczać
10 MB)
3.2 Spełniając warunki udziału w Konkursie poprzez wysyłanie na skrzynkę
konkurs@tagred.pl  zdjęcia Uczestnik powinien:
a)Podać swoje następujące dane osobowe :
• imię,
• nazwisko,
• adres poczty elektronicznej, podać swoją nazwę na Facebooku
• numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii
komórkowej, korzystającego z polskich zasobów numeracji
b)Potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności – ochroną danych
osobowych
c)Zaakceptować regulaminu Konkursu „Nasze narzędzia w Twoim domu”,
d)Wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęcia przez Organizatora w celach
prawnie uzasadnionych, w tym marketingowych poprzez dołączenie do
wiadomosci niniejszego oświadczenia na skrzynkę konkurs@tagred.pl :

“Wyrażam zgodę - na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu - do utrwalenia, wykorzystania i
rozpowszechniania przesłanego przeze mnie zdjęcia w celach związanych z wzięciem przeze mnie udziału w konkursie
pt. „Nasze narzędzia w Twoim Domu” w celach prawnie uzasadnionych, w tym marketingowych, np. na stronach
internetowych i portalach społecznościowych typu Facebook Organizatora, bądź innych miejscach promujących jego
działalność. Ponadto upoważniam Organizatora do:
a) opublikowania, w tym również w zestawieniu ze zdjęciami innych uczestników konkursu oraz tekstami,
komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami odnoszącymi się do mojego zdjęcia jako uczestnika Konkursu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych treści i zdjęć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w
związku z trwającym konkursem
b) wprowadzania, utrwalania i zwielokrotniania przesłanej przeze mnie fotografii cyfrową techniką zapisu
komputerowego, na płycie CD/DVD oraz przenośnych nośnikach pamięci typu pendrive lub w jakikolwiek inny sposób
pozwalający na wykorzystanie zdjęcia dla celów związanych z udziałem w konkursie.
2. Oświadczam, że powyższa zgoda jest ograniczona czasowo, tj. trwa od dnia jej wyrażenia do chwili pisemnego
cofnięcia zgody z wyłączeniem sytuacji wynikającej z wygrania konkursu (zajęcia miejsca 1,2 lub 3) i wykorzystania
moich danych łącznie ze zdjęciem na zasadach określonych w Regulaminie konkursu w części dotyczącej ochrony
danych osobowych.
3. Ponadto wyrażam zgodę na to, aby Organizator przekazał przesłane przeze mnie zdjęcia na warunkach określonych
niniejszym oświadczeniem, innym podmiotom np. grafikowi, redaktorowi, bądź osobie zamieszczającej materiały
konkursowe i promującej ją w celu zamieszczenia i wypromowania zdjęć konkursowych
4. Wykorzystanie przez Organizatora przesłanego przeze mnie zdjęcia na cele konkursowe w warunkach określonych
niniejszą zgodą, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, wynagrodzenia
lub odszkodowania z tego tytułu. Jedyna gratyfikacja została przewidziana dla osoby wygrywającej konkurs na
warunkach określonych w regulaminie konkursu.
5. Jednocześnie oświadczam, że przysługują mi pełne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia przesłanego przeze
mnie na cele konkursowe. “

4. KONKURS
4.1 Termin KONKURSU jest przewidziany na okres od 26.03.2023 r do
26.04.2023 r. W tym okresie Uczestnik powinien spełnić warunki uczestnictwa
w KONKURSIE określone w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
Organizator w terminie 30 dni od zakończenia terminu na przesyłanie zgłoszeń
do KONKURSU tj. 25.04.2023 zapozna się z przesłanymi przez Uczestników
zgłoszeniami do KONKURSU.
W razie nadesłania korespondencji na adres Organizatora po zakończeniu się
terminu określonego w akapicie powyżej, czyli do 26.04.2023 r. Organizator
niniejszą korespondencję pozostawi bez rozpoznania i niezwłocznie oraz trwale
ją usunie.
4.2 Organizator przewiduje wygranie Konkursu przez 3 Uczestników, których
wybierze spośród tych Uczestników, którzy spełnią następujące warunki:
- łącznie spełnili warunki KONKURSU wymienione w pkt 3 niniejszego
Regulaminu,
- zostali wybrani na podstawie nadesłanych zdjęć, które najbardziej zwrócą
uwagę Organizatora, w szczególności w związku z pomysłowością,
oryginalnością, twórczością oraz dopasowaniem zdjęcia do tematyki konkursu
4.3 O zwycięstwie Organizator poinformuje tych Uczestników za pomocą
korespondencji e-mail na adres e-mail, z którego dany Uczestnik wysłał
wiadomość z załączonym zdjęciem.
5. NAGRODY
5.1.  Nagrodami w Konkursie są:
za zajęcie 1 (pierwszego) miejsca Szafka narzędziowa TA212
https://tgred.pl/szafa-warsztatowa-wozek-warsztatowy-z-narzedziami-
tagred-ta212-grzechotki.html
za zajęcie 2 (drugiego) miejsca Agregat Inwertorowy TA2400INW
https://tagred.pl/agregat-pradotworczy-inwerterowy-inwertorowy-tagred-
ta2400inw.html
za zajęcie 3 (trzeciego) miejsca Kompresor bezolejowy TA381 -
https://tagred.pl/kompresor-bezolejowy-dwutlokowy-sprezarka-6l-tagred-
1100w-r2.html

Każda z w/w nagród powiększona jest dodatkowo o 11,11% jej wartości w celu
pokrycia należnego podatku
5.2.  Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego.
5.3 Wydawanie nagrody nastąpi po uprzednim poinformowaniu o wygranej
Uczestnika zgodnie z pkt 4.3 wyżej z jednoczesną prośbą o potwierdzenia
jego danych niezbędnych do przesłania Nagrody/ód
5.4 Nagroda o jakich mowa w pkt 5.1 wysyłane są przesyłką kurierską, na adres
pocztowy podany przez Uczestnika Konkursu w ciągu maksymalnie 30 dni
od daty potwierdzenia danych zgodnie z pkt 5.3 niniejszego Regulaminu
5.5 W razie braku możliwości przesłania Nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.

5.6  Próby wyłudzenia Nagrody mogą stanowić czyn zabroniony w rozumieniu
prawa i będą zgłaszane do Organów ścigania jako zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem e-mail pod adresem w
maksymalnym terminie do 26.04.2023 r.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-
mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje pisemne powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Firma
Handlowa IN-HOME Justyna Siudek z siedzibą w m. Nowe (87-100) przy ul.
Tczewskiej 1 z dopiskiem na kopercie „ reklamacja”.
Reklamacje pisemne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a
o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni
niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30.05.2023 roku.
7. DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa , w tym zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej
„RODO”. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych w ramach Konkursu
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Firma Handlowa
IN-HOME Justyna Siudek z siedzibą w m. Nowe (86-170) przy ul. Tczewskiej 1
(zwana dalej: „Administrator”).
W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych
możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem: inspektor.ryter@op.pl bądź pisemnie na adres
Administratora.
Inspektorem danych osobowych jest Pan Erwin Ryter.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
związanych z dobrowolnym przesłaniem zdjęcia do Organizatora Konkursu
oraz jego udostępnieniem w celach określonych złożonym oświadczeniem o
jakim mowa w pkt. 3.2 lit d
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie zobowiązań wynikających z Konkursu
organizowanego przez jego Organizatora
c) art.6 ust.1 lit c RODO - wydanie Nagród i udokumentowania tego faktu na
potrzeby podatkowe oraz wynikające z przepisów o rachunkowości w celu
wypełnienia obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa.
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora, przez
który należy rozumieć :
- przeprowadzenie KONKURSU pod nazwą „Nasze narzędzia w Twoim domu”
- dochodzenie i obrona przed roszczeniami uczestników Konkursu z tytułu udziału
w KONKURSIE pod nazwą „Nasze narzędzia w Twoim domu”

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji KONKURSU i okres przysługujący na złożenie reklamacji, jednak
nie dłużej niż do dnia 26.05.2023 roku oraz przez okres przechowywania
danych do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków
podatkowych, zgodnie z przepisami prawa.

Dane Uczestników którzy zajęli kolejno pierwsze , drugie oraz trzecie miejsce
będą przetwarzane przez okres niezbędny dla ochrony roszczeń
Organizatora w tym tych skarbowych oraz okres co najmniej 5 - ciu lat w
celach marketingowych dotyczących nadesłanych zdjęć
Administrator określa iż dostęp do danych osobowych Uczestników KONKURSU
mogą mieć następujące Podmioty: firmy świadczące usługi lub
dostarczające rozwiązania informatyczne, firmy archiwizujące i niszczące
dokumenty, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe. .
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia danych i wycofania zgody.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie z ust. 3.2. jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w KONKURSIE. Skorzystanie z prawa do usunięcia
danych osobowych Uczestnika oznacza automatycznie brak możliwości
uzyskania nagród w KONKURSIE.
Dane Uczestników nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
. 8.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku
możliwości skontaktowania się z uczestnikiem KONKURSU z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania
używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej z którego
komunikował się z Organizatorem KONKURSU lub też podanego przez
niego nr telefonu w korespondencji przesłanej za pośrednictwem poczty
elektronicznej do Organizatora.

. 8.3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania Konkursu, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw
nabytych przez uczestników Konkursu

. 8.4.  Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
oraz pod adresem https://www.tagred.pl/stWebpageFrontend/index/url/regulamin-konkursu-nasze-narzedzia-w-twoim-domu

 Promocja: Zamówienia o wartości powyżej 150 zł z dostarczamy za 0 zł